Portāla lietošanas noteikumi

Lūdzu rūpīgi izlasiet portāla Tava-pasaule.lv lietošanas un izmantošanas noteikumus. Apmeklējot portālu Tava-pasaule.lv, Jūs piekrītat noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat noteikumiem, lūdzu nekavējoties pametiet šo lapu.

Materiālu izmantošana / pārpublicēšana / autortiesības

Tava-pasaule.lv veidotāji centīgi strādā pie tā, lai šīs vietnes saturs būtu unikāls. Mājas lapas Tava-pasaule.lv saturs ir autordarbs, kas attiecīgi tiek arī aizsargāts.

Apmeklējot šo mājas lapu, Jūs drīkstat aplūkot tās saturu, kā arī to izmantot personiskām, nekomerciālām vajadzībām bez maksas.

Materiālu pārpublicēšanai un izmantošanai ārpus šīs interneta vietnes ir nepieciešams saņemt rakstisku autora atļauju. Ja tā ir saņemta, pie pārpublicētā materiāla jābūt norādītai aktīvai saitei (linkam, hipersaitei) uz konkrēto rakstu, no kurienes raksts ir ņemts. Atļauju var saņemt, rakstot uz e-pastu: tavapasaule@tava-pasaule.lv

Jau iepriekš pateicamies par šo noteikumu ievērošanu.

Pievērsiet uzmanību, ka:
pārpublicēšana, pavairošana vai jebkāda citāda portāla tava-pasaule.lv materiālu izmantošana bez autoru atļaujas ir autortiesību pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība Krimināllikuma 148.pantā. Saskaņā ar Autortiesību likuma 69.1 pantu persona ir mantiski atbildīga par zaudējumiem un morālo kaitējumu, kuru tā radījusi ar autortiesību pārkāpšanu.

Saistību atruna / Atteikšanās no atbildības

Tava-pasaule.lv veidotāji ir veikuši atbilstošas darbības, lai portālā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tie to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu.

Portālā ievietotajai informācijai ir informatīvs raksturs un Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no šeit ievietotās informācijas izmantošanas.

Tava-pasaule.lv veidotāji negarantē portāla pieejamību tās apmeklētājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām kā arī  pieejamās informācijas pilnīgu precizitāti. Tava-pasaule veidotājiem ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvas pieejas nodrošināšanu mājas lapai.

Tava-pasaule.lv veidotāji nav nekādā veidā atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, kuri Tava-pasaule.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Portāls Tava-pasaule.lv var saturēt saites uz trešajām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas nekādu atbildību par jebkāda veida informāciju vai piedāvāto pakalpojumu, kas tiek sniegts trešajām personām piederošā vai pārraudzītā mājas lapā. Iesakām pirms to izmantošanas iepazīties ar šo vietņu privātuma politiku un izmantošanas noteikumiem.

Tava-pasaule.lv veidotāji neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no portāla pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.